Privacy- en klachtenbeleid Praktijk Mieke Brandsema

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik (zo nodig), na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is per 01-01-2020 verlengd van 15 jaar naar 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

UW RECHTEN
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke ik door u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Mocht u een klacht hebben over de therapie dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Uw klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken waarbij ik probeer met u tot een oplossing te komen. Indien dit niet het gewenste effect heeft vind ik dit uiteraard heel erg spijtig.
U heeft altijd het recht uw klacht schriftelijk te richten aan de klachtencommissie van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Klik hier voor meer informatie.

VRAGEN
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over mijn privacybeleid neem dan gerust contact met mij op.

CONTACTGEGEVENS
Praktijk Mieke Brandsema, voor haptotherapie en haptonomische relatiebegeleiding.
‘Met Stip’, zorgprofessionals onder één dak, Raadhuisplein 14, 2914 KM, Nieuwerkerk a/d IJssel.
haptotherapie@miekebrandsema.nl, Tel: 06-8188 6013.
 

Versie januari 2020
 

Geregistreerd GZ- Haptotherapeut bij de Vereniging Van Haptotherapeuten, registratienummer 603
AGB- zorgverlenerscode Haptotherapeut: 90.041565, AGB- praktijkcode Haptotherapie: 90.50391
KvK: 24443922